Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bartłomiej Gontarczyk
PABart projektowanie i realizacja
O nasOfertaGaleria realizacjiLinkiKontakt
Oferta

Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bartłomiej Gontarczyk oferuje:

- doradztwo przy zakupie działki, nieruchomości;
- pomoc w uzyskaniu warunków możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej;
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych;
- pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
- wykonanie opinii bądź ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją istniejących obiektów;
- uzyskanie opinii Konserwatora Przyrody;
- pomoc w uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów w przypadku np. istniejących budynków wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków;
- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- realizację projektu (koncepcyjnego, przetargowego, budowlanego, wykonawczego, zamiennego, rewitalizacji, rozbiórki, adaptacji, zagospodarowania działki lub terenu) nowego obiektu, modernizacji, remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku w zakresie wszystkich branż ze wszystkimi uzgodnieniami oraz opracowaniem technologii i uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowej;
- wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu;
- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu;
- wykonanie wizualizacji;
- wykonanie projektu aranżacji wnętrz i architektury zieleni;
- uzgodnienie dokumentacji przyłączy oraz lokalizacji wjazdu na działkę;
- nadzór autorski w trakcie trwania budowy;
- realizację dokumentacji powykonawczej;
- uzyskanie protokołów badań i sprawdzeń;
- pomoc w uzyskaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- uzyskanie potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy;
- pomoc w uzyskaniu oświadczeń PIS, PIP, PSP;
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;
- pomoc w odbiorze technicznym obiektu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.


 
Promocje
Kontakt
O nasOfertaGaleria realizacjiLinkiKontakt